T.C. Mİllî Eğİtİm BakanlIğI
DİYARBAKIR / SİLVAN - Silvan Halk Eğitimi Merkezi

Okumadan Olmaz

Kurumumuz Silvan Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde; Okuma-Yazma Kursları Açılacaktır.

26-05-2021

Kurumumuz Silvan Halk Eğitimi Merkezi bünyesinde;

 • Okuma-Yazma I. Kademe
 • Okuma-Yazma II. Kademe
 • Okuma-Yazma I. Kademe Seviye Tespit Sınavı
 • Okuma-Yazma II. Kademe Seviye Tespit Sınavı

kursları açılacaktır. Kursa katılmak isteyenlerin http://forms.gle/LGLkHqNss8Y16DHr8 adresinden ön başvuru yapıp kurumumuz Silvan halk eğitimi merkezine şahsen gelmeleri gerekmektedir.


Zorunlu ilköğretim çağı dışında bulunan ve okuma-yazma bilmeyen vatandaşlarımız için halk eğitimi merkezleri bünyesinde okuma-yazma kursları iki kademeli olarak düzenlenmektedir.

I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı ilkokulların 1 ve 2. sınıfları; 

II. Kademe Eğitimi Programı ise 3 ve 4. sınıfları kapsamaktadır.

Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi Kursu: Bu kursta yetişkinler için "Yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Öğretimi ve Temel Eğitim Programı" uygulanır. Programın süresi 120 saattir. Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Programı ile Türk Millî Eğitiminin genel amaçları ve temel ilkeleri ile yaygın eğitimin özel amaçları ve ilkeleri doğrultusunda okur-yazar olmayan yetişkinlere;

1- Okuma-yazma becerisi kazandırmak,

2- Türkçeyi iyi konuşur hale getirmek,

3- Temel aritmetik ve yurttaşlık bilgisi öğretmek,

4- Günlük yaşamla ilgili temel bilgi, beceri ve davranışları kazandırmak hedeflenmiştir.

Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi Kursu, okuma yazma becerisi üzerinde yoğunlaşmaktadır. Okuma yazma becerisi kazandırmanın yanı sıra yaşam becerisi ve matematik becerisi de kazandırılması amaçlanmaktadır. Bu amacı gerçekleştirirken yaşam becerisi ve matematik becerisi, okuma yazma becerisinin içinde, onunla bağlantılı olarak ele alınmaktadır. Kursta yetişkinlerin daha önce edinmiş oldukları bilgi, beceri ve tutumlar temel alınarak yeni bilgi, beceri edinmeleri ve tutum geliştirmeleri amaçlanmaktadır. Öğrenmeyi öğrenme becerisi yoluyla yetişkin öğrenenlerin kendi öğrenmelerini devam ettirmeleri hedeflenmektedir. I. Kademe okuma yazma kursları halk eğitimi merkezlerine bağlı olarak uygun görülen her yerde açılabilir. Bu kurslar ücretsizdir. Katılan yetişkinlere, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanıp, bastırılan eğitim materyalleri halk eğitimi merkezleri tarafından ücretsiz olarak verilir. Kurslara katılmak için en yakın halk eğitimi merkezine başvuru yeterlidir. Kurs açılması için katılımcı sayısı şartı yoktur. Ayrıca; katılımcılardan herhangi bir ücret talep edilmemektedir. I. Kademe Okuma-Yazma Kursunu başarı ile bitiren yetişkinlere "Okur Yazarlık Belgesi" düzenlenir. Kurslarda başarısız olan ve devamsızlık sorunu olanlar iki kez daha bu kurslara kayıt yaptırabilir. Kendi kendine ya da değişik yöntemlerle okuma yazma öğrenenler, halk eğitimi merkezlerine başvurdukları takdirde oluşturulacak bir komisyon tarafından I. Kademe Seviye Tespit sınavına alınırlar. Başarılı olanlara okur-yazarlık belgesi düzenlenir. Okur-yazarlık belgesine sahip olanlar II. Kademe Kurslara katılmaya hak kazanırlar.

 Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursu: Bu kursta "Yetişkinler İkinci Kademe Öğretimi Programı" uygulanır. Program süresi 180 saattir. Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Programını tamamlayanlar ilkokul programına denk bilgi ve beceri kazanırlar. Yetişkinler için II. Kademe Eğitimi Kursları ücretsizdir. Katılan yetişkinlere, MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğünce hazırlanıp, bastırılan eğitim materyalleri halk eğitimi merkezleri tarafından ücretsiz olarak verilir.Bu kursları başarı ile bitirenlere "Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi" verilir. Bu belge ilkokul eğitimine denk sayılır. Kurslarda başarısız olan ve devamsızlık sorunu olanlar iki kez daha bu kurslara kayıt yaptırabilir. Ayrıca; bu belgeye sahip olanlar Açık Öğretim Orta Okuluna devam edebilirler. İlkokulu 3 veya 4. sınıfta terk eden, zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmış vatandaşlarımızdan bireysel yöntemlerle kendini yetiştirmiş olanlara sınavla Yetişkinler II. Kademe Eğitim Başarı Belgesi verilir. Söz konusu sınavlara başvuracak yetişkinlerden okuryazarlık belgesi istenir. Okuryazar olduğu halde bu durumu belgelendiremeyen yetişkinlerin öncelikle 1. Kademe Seviye Tespit Sınavına alınarak okuryazarlık belgeleri ile durumlarını belgelendirmeleri, daha sonra II. Kademe Seviye Tespit Sınavına alınmaları gerekir.

 1. Kademe Okuma Yazma Kursu Öğretim Programı için Tıklayınız

2. Kademe Okuma Yazma Kursu Öğretimm Planı için Tıklayınız.

YETİŞKİNLER EĞİTİMİ I. KADEME OKUR-YAZARLIK VE II. KADEME BAŞARI BELGELERİ

 

İlkokulu herhangi bir sınıfında çeşitli nedenlerle terk etmiş ya da hiç okula gitmemiş bireylerin, eğitim kurumları dışında bireysel olarak çeşitli yollarla edindikleri okuma yazma bilgi ve becerileri, hayat boyu öğrenme kapsamında, yaygın eğitim sistemi içerisinde doğrudan ölçülerek değerlendirilir ve belgelendirilir.

Yetişkinler Eğitimi I.Kademe Okur Yazarlık Belgesi: Daha önce hiç okula gitmemiş yetişkinler, halk eğitimi merkezleri bünyesinde açılan I. Kademe Okuma Yazma Kurslarına katılabilirler. Kurs sonunda başarılı olmaları durumunda "I. Kademe Okur Yazarlık Belgesi" almaya ve bu belge ile II. Kademe Okuma Yazma Kurslarına kayıt yaptırmaya hak kazanırlar. Okuryazar olduğu halde bu durumunu belgelendiremeyen yetişkinler I.Kademe Okuma Yazma Kursuna katılmadan doğrudan "I. Kademe Seviye Tespit Sınavı" na alınırlar. Başarılı olmaları durumunda alacakları "I. Kademe Okur Yazarlık Belgesi" ile isterlerse "II. Kademe Seviye Tespit Sınavı" na katılabilirler.

Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi: I.Kademe Okur Yazarlık Belgesi olan yetişkinler ile ilkokul ikinci sınıfı bitiren veya ilkokulun diğer üst sınıflarında öğrenimini terk edenler, öğrenim belgelerinin aslını ibraz ederek yetişkinler II. kademe okuma yazma kurslarına kayıt yaptırabilirler. Kurs sonunda başarılı olanlar "Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi" almaya hak kazanırlar. İlkokul ikinci sınıfı bitiren veya ilkokulun diğer üst sınıflarında öğrenimini terk edenler, öğrenim belgelerinin aslını ibraz etmeleri durumunda I. Kademe Seviye  Tespit Sınavına girmeden, II. Kademe Seviye Tespit Sınavına katılabilirler.

I. VE II. KADEME SEVİYE TESPİT SINAVLARI

I. ve II. Kademe Seviye Tespit Sınavlarının Uygulaması:

 •  I. ve II. Kademe Okuma Yazma Kurslarına devam etmekte olan yetişkinler kurs süresi içerisinde kurstan ayrılarak I. ve II. Kademe Seviye Tespit Sınavlarına katılamazlar.
 •  I. ve II. Kademe Seviye Tespit Sınavları, Halk Eğitimi Merkezlerince oluşturulan komisyon tarafından yapılır.
 •  I. ve II. Kademe Seviye Tespit Sınavları, başvuran katılımcı sayısına bakılmaksızın, tek kişinin talebi üzerine de yapılabilir.
 •  Aynı kişinin I. ve II. Kademe Seviye Tespit Sınavlarına art arda girmeyi talep etmesi durumunda sınav tarihlerinin belirlenmesi İl/İlçe Millî Eğitim Müdürlüklerinin kararına bağlıdır.

I. ve II. Kademe Seviye Tespit Sınavlarının Değerlendirilmesi:

 •  I. ve II. Kademe Seviye Tespit Sınavlarında, sınav sorularının hazırlanması, sınavların yapılması, yazılı ve sözlü değerlendirilmesi Halk Eğitimi Merkezlerince kurulan komisyon tarafından gerçekleştirilir.
 •  Derslerin kendi içerisinde değerlendirilmesi ise aşağıda belirtildiği şekilde yapılır:

Tablo:1-   I. Kademe Seviye Tespit Sınavı Değerlendirmesi

Tablo 1 göstermektedir ki yetişkinin, I. Kademe Seviye Tespit Sınavında başarılı olup belge alabilmesi için yukarıdaki her iki sınavdan da geçer not alması gereklidir.

Sınav Adı Başarılı Olmak İçin Alınması Gereken En Düşük Not
I. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Öğretimi Teorik Sınavı (Yazılı sınav) 45/100 puan
I. Kademe Yetişkin Okuma Yazma Öğretimi Pratik Sınavı (Okuma, anlama, anlatma, yazı yazma ve aritmetik işlem yapma.) 45/100 puan

 

Tablo:2-    II. Kademe Seviye Tespit Sınavı Değerlendirmesi

Ders Adı Başarılı Olmak İçin Alınması Gereken
En Düşük Not
Türkçe 45/100 puan
Fen ve Teknoloji 45/100 puan
Sosyal Bilgiler 45/100 puan
Matematik 45/100 puan

 

Tablo 2´de de görüldüğü gibi yetişkinin II. Kademe Seviye Tespit Sınavında başarılı olup belge alabilmesi için yukarıda belirtilen dört dersin sınavından da geçer not alması gereklidir. Birinden dahi başarısız olunması durumunda tüm derslerden sınav tekrarı yapılacaktır.

 

 • Sınavlar bir günde yapılabileceği gibi ihtiyaç duyulması halinde iki ayrı günde de gerçekleştirilebilir.
 • Sınava katılarak başarısız olanlara, iki yıllık süre içerisinde üç defa sınava katılma hakkı tanınır. Üç hakkında da başarısız olması durumunda düzeyine uygun yetişkin okuma yazma kurslarına yönlendirilir.

Engellilerin, I. ve II. Kademe Seviye Tespit Sınavlarına Katılması: Engelli sağlık raporu olan yetişkinlerin I. ve II. Kademe Seviye Tespit Sınavlarına başvurmaları durumunda Halk Eğitim Merkezi, Özel Eğitim Rehberlik Araştırma Merkezi ile irtibata geçerek kişinin engel durumuna uygun sınav komisyonun oluşturması, sınav ortamının hazırlanması ve verilecek sınav hizmetinin şeklinin belirlenmesinden sorumludur.

Sık Sorulan Sorular

 Soru 1. Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Öğretimi Kursuna kimler katılabilir?

 • Zorunlu ilköğretim çağı dışında bulunan ve okuma-yazma bilmeyen yetişkinler katılabilir.


 Soru 2. Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursuna kimler katılabilir?

 • Okuma yazma bilen (Okur Yazarlık Belgesi olan), İlkokulu 3 veya 4. sınıfta terk eden, ilkokul diploması olmayan, zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmış yetişkinler katılabilir.


 Soru 3. Okuma yazma eğitimi kurslarına nasıl başvurabilirim?

 • Adresinize en yakın halk eğitimi merkezi müdürlüğüne başvurabilirsiniz. Kurs açılması için katılımcı sayısı şartı yoktur (Bir kişinin başvurusu halinde dahi Yetişkinler I. ve II. Kademe Okuma Yazma Öğretimi Kursu açılır).


 Soru 4. Okuma yazma eğitimi kurslarına başvurmak için gerekli belgeler nelerdir?

 • Nüfus cüzdanı örneği. Varsa ilkokuldan ayrılmış olduğu sınıfı gösteren öğrenim belgesi.


 Soru 5. Yetişkinler I. ve II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kurslarına kayıt ücreti ödenir mi?

 • Halk eğitimi merkezi müdürlüklerinde açılan Yetişkinler I. ve II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kurslarına kayıt olmak için vatandaşlardan herhangi bir ücret alınmaz. Ayrıca bu kurslara devam eden yetişkinlere MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü tarafından bastırılan eğitim materyalleri halk eğitimi merkezlerince ücretsiz olarak verilir.


 Soru 6. I. Kademe Seviye Tespit sınavı ne demektir?

 • Kendi kendine ya da değişik yöntemlerle okuma yazma öğrenenler, halk eğitimi merkezlerine başvurdukları takdirde oluşturulacak bir komisyon tarafından I. Kademe Seviye Tespit sınavına alınırlar. Başarılı olanlara okur-yazarlık belgesi düzenlenir. Okur-yazarlık belgesine sahip olanlar II. Kademe Kurslara katılmaya hak kazanırlar.


 Soru 7. II. Kademe Seviye Tespit sınavı ne demektir?

 • İlkokulu 3 veya 4. sınıfta terk eden, zorunlu öğrenim çağı dışına çıkmış vatandaşlarımızdan bireysel yöntemlerle kendini yetiştirmiş olanlar başvurdukları takdirde halk eğitimi merkezlerince yapılacak II. Kademe Seviye Tespit sınavına katılabilirler. Bu sınavı başarı ile geçen yetişkinlere II. Kademe Eğitim Başarı Belgesi verilir. Söz konusu sınavlara başvuracak yetişkinlerden okuryazarlık belgesi istenir.


 Soru 8. Yetişkinler I. ve II. Kademe eğitimine yönelik olarak hazırlanan kitaplara nasıl ulaşılabilir.

 • Ders kitapları (okuma ve alıştırma kitapları) Yetişkinler I. ve II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kurslarına kayıt olan yetişkinlere, halk eğitimi merkezi müdürlüklerince ücretsiz olarak verilir. Ayrıca bu kitaplara http://hbo.meb.gov.tr/portaldosyalar/index.php?git=kitap adresinden elektronik ortamda ulaşılabilir.


 Soru 9. Okur Yazarlık Belgesi nedir, ne işe yarar?

 • I. Kademe Okuma-Yazma Kursunu başarı ile bitiren yetişkinlere verilen belgeye "Okur Yazarlık Belgesi" denir. Okur-yazarlık belgesine sahip olanlar II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kurslarına katılmaya hak kazanırlar.


 Soru 10. Yetişkinler II. Kademe Eğitim Başarı Belgesi nedir, ne işe yarar?

 • Yetişkinler II. Kademe Eğitimi kurslarını başarı ile bitirenlere verilen belgeye "Yetişkinler Eğitimi II. Kademe Başarı Belgesi" denir. Bu belge ilkokul eğitimine denk sayılır. Ayrıca; bu belgeye sahip olanlar Açık Öğretim Orta Okuluna ve sürücü kurslarına( ehliyet alabilmek için ) kayıt yaptırabilirler.


 Soru 11. Yetişkinler I. ve II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kurslarında başarısız olunması halinde bu kurslara tekrar devam edilebilir mi?

 • Yetişkinler I. ve II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kurslarında başarısız olunması halinde bu kurslara 2 kez daha kayıt yaptırılabilir.


 Soru 12. Yetişkinler I. ve II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kurslarında hangi öğretmenler görevlendirilir?


 Soru 13. Okuma yazma öğrenmek isteyen engelli bireyler halk eğitimi merkezlerindeki yetişkin okuma yazma kurslarına katılabilirler mi?

 • Evet katılabilirler. Bireysel olarak ya da dernekleri aracılığıyla halk eğitim merkezlerine başvurabilirler. Ortopedik engelli, az gören engelli ve az duyan engelli bireyler halk eğitimi merkezlerindeki yetişkin okuma yazma kurslarına katılabilirler. İşitme engelli ve görme engelli yetişkinler için ise halk eğitim merkezlerinde özel öğretim öğretmeni görevlendirildiği takdirde kurs açılabilir.


 Soru 14. Yetişkinler I. ve II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kurslarının süresi ne kadardır.

 • Yetişkinler I. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunun süresi toplam 160 ders saatidir. Yetişkinler II. Kademe Okuma Yazma Eğitimi Kursunun süresi ise toplam 220 ders saatidir. Haftalık ders saati Halk Eğitim Merkezi Müdürlüklerince kursiyerlerin devam edebilme durumuna göre ayarlanabilir.


NOT: Sn. Kursiyerimiz http://forms.gle/LGLkHqNss8Y16DHr8 adresindeki formu doldurarak Okuma-Yazma kursumuza ön kayıt yapabilirsiniz.


Paylaş Facebook  Paylaş twitter  Paylaş google  Paylaş linkedin
Yayın: 09.03.2021 - Güncelleme: 04.11.2023 14:36 - Görüntülenme: 7857
  Beğen | 17  kişi beğendi